کامیک بوک “عظمت بازیافته” کتابی مصور از تاریخ معاصر ایران را از شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۵

نسخه کامل کامیک بوک “عظمت بازیافته” |
کتابی مصور از تاریخ معاصر ایران را از شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۵ بنا بر روایت رسمی حکومت وقت و بر محور زندگی محمدرضا پهلوی نشان می دهد.
تصویرگر بلژیکی دینو آتاناسیو

دانلود کتاب

۶پیشنهاد برای توسعه صنعت حمل‌و نقل در ایران

کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق ایران طی گزارشی به بررسی روند شاخص‌های عملکرد لجستیکی (LPI) در ارتباط با سیر تحولات کشور ترکیه و ارائه توصیه‌های مهم برای ایران پرداخته و شش پیشنهاد برای توسعه این صنعت در ایران ارائه می‌دهد. بررسی روند شاخص‌های عملکرد لجستیکی (LPI) در ارتباط با سیر تحولات کشور ترکیه و…