ضمایر و صفات ملکی در زبان فرانسه

ضمایر و صفات ملکی واژه هایی هستند که مالکیت چیزی بر دیگری را نشان میدهند. این ضمایر یا صفات در زبان فرانسه با توجه به اسمی که به آن نسبت داده می شوند تغییر می کنند. صفات ملکی وابسته صفات ملکی یا ضمایر ملکی وابسته (در زبان فرانسه l’adjectif possessif ) همیشه پیش از یک…

اسامى قسمت های مختلف گوشت (گوساله -گاو -گوسفند-مرغ) به زبان فرانسه

اسامى قسمت های مختلف گوشت (گوساله -گاو -گوسفند-مرغ) به زبان فرانسه ۱- le collier : morceau économique, à braiser ou à bouillir ۲- les basses côtes : viande persillée, à griller ou à braiser ۳- la côte : morceau de choix, viande persillée et parfumée, à griller ۴- l’entrecôte : la grillade par excellence, savoureuse…