گشته خزان نوبهار من | با آهنگسازی فرهاد فخرالدینی و صدای علیرضا قربانی

گشته خزان نوبهار من |
با آهنگسازی فرهاد فخرالدینی
و صدای علیرضا قربانی
از موسیقی متن سریال “کیف انگلیسی”

تصاویر مربوط به اشغال تهران توسط نیروهای متفقین و انتخاب محمدرضا پهلوی به جای پدرش |
از آرشیو آژانس عکس AP