قدرت نه گفتن

مسعود نیلی می‌گوید: اگر بانک مرکزی بتواند در برابر درخواست دولت مبنی بر استفاده از منابع این بانک برای تامین منابع بودجه نه بگوید، بدون آنکه رئیس‌کل بانک مرکزی در معرض یا تهدید جابه‌جایی و عزل باشد، این بانک مرکزی، نهادی مستقل است. دست‌اندرکاران تدوین برنامه سوم توسعه، راه دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی…